دسترسی سریع
حسن خادمی زارع
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. انتخاب مهم ترين ويژگي¬هاي موثر در بيماران عروق كرونر قلبي و پيش¬بيني بيماري به كمك تركيب شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم¬ژنتيك

مطهره كرمي, حسن خادمي زارع, مهدي يزديان دهكردي (1400)، هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 26099)

2. تحليل جايگزيني تغيير قيمت فلز مس بر روي تقاضاي فلز آلومينيوم

مريم اكبري كاسگري, حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد, مصطفي حاجي اقايي, محبوبه هنرور (1400)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، مشهد (شماره: 26362)

3. شناسايي و اولويت بندي راهكارهاي افزايش نفوذ رسانه بوسيله تكنيك خوشه بندي توأم برنامه¬ها و مخاطبان (مطالعه موردي: سيماي استان يزد)

آتنا مقيمي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء, داود شيشه بري (1400)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، مشهد (شماره: 26373)

4. تجزيه و تحليل رفتار خريد مشتري در يك فروشگاه خرده فروشي با استفاده از داده كاوي

عباس ابوئي مهريزي, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 24685)

5. بهبود برآورد بار بلندمدت به روش تلفيق رگرسيون با متغير فازي و شبكه عصبي فازي

ابوذر دانشي دهج, حسن خادمي زارع, محمدحسين ابويي (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 26366)

6. ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از روش ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از روش Fuzzy Boe Tie، مطالعه موردي: صنايع الكتروموتورسازي

حامد ملكي, حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد, حسن حسيني نسب (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23118)

7. تخصيص بودجه عملكرد محور بر اساس داده هاي ماتريسي (مطالعه موردي: پرديس فني و مهندسي دانشگاه يزد)

ژاله آزادي حسين آبادي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23784)

8. شناسايي و پيش بيني عوامل موثر برفوت بيماران مبتلا به سكته قلبي با استفاده از روشهاي رگرسيون لجستيك و جنگل تصادفي

محمد جوكاردارابي, حسن خادمي زارع, سيده مهديه نماينده, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23785)

9. پيش بيني و ارزيابي بروز اريتمي فيبريلاسيون دهليزي در جراحي پيوند عرق كرونري قلب با رويكرد مدلهاي داده محور

مهيار نجاريان, حسن خادمي زارع, اسمائيل هداوندي, محمد صابر فلاح نژاد (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23786)

10. تجزيه و تحليل رويكرد الگوريتم هاي طبقه بندي داده كاوي براي پيش بيني بيماري قلبي

مهيار نجاريان, حسن خادمي زارع, اسمائيل هداوندي, محمد صابر فلاح نژاد (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23787)

11. Robust ride-sharing in a scheduling-routing-assigning problem

, Hasan Khademi Zare, Ahmad Sadeghieh, Ali Mostafaei Pour (2020), 16th iran international industrial engineering conference, تهران (No: 25374)

12. Environmental risk assessment of combined cycle power plant system using fuzzy hybrid multi criteria decision making

Batool Rafiee, Hasan Khademi Zare (2019), , بابلسر (No: 21762)

13. Pharmaceutical project portfolio selection by using fuzzy ahp and fuzzy topsis methodologies

Farnoush Otrodi, Mohammadali Vahdat, Hasan Khademi Zare (2019), , بابلسر (No: 21765)

14. توسعه يك مدل رياضي چند هدفه فازي براي طراحي سبد محصول با در نظر گرفتن معيارهاي مختلف ريسك

عليرضا گلي, حسن خادمي زارع, رضا توكلي مقدم, احمد صادقيه (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 21766)

15. Energy management in wireless sensor networks via a hybrid swarm intelligence based clustering algorithm

Amirhossein Barzin, Ahmad Sadeghieh, Hasan Khademi Zare, Mahboobeh Honarvar (2019), 4th international conference industrial management, يزد (No: 20164)

16. انتخاب شاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشكده ها بر اساس داده هاي پانل باهدف بودجه ريزي ( دانشگاه يزد)

ژاله آزادي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21044)

17. بهينه يابي و تنظيم پارامترهاي فرآيند توليد با هدف كاهش هزينه توليد و افزايش كيفيت

مهدي بهجت, حسن خادمي زارع, محمد صابر فلاح نژاد (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19889)

18. ارائه يك الگوريتم حل دقيق مبتني بر بهينه سازي استوار براي مساله انتخاب سبد محصول در شرايط عدم قطعيت

عليرضا گلي, حسن خادمي زارع, رضا توكلي مقدم, احمد صادقيه (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19963)

19. بهبود مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها ويكور براي ارزيابي عملكرد مديريت شعب پست بانك در استانهاي كشور

حسن خادمي زارع, مهدي نخعي نژاد, مظاهر دهقاني (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21769)

20. ارايه يك چارچوب جامع به منظور مديريت بهينه مخزن سد زاينده رود مبتني بر هوش مصنوعي بهينه سازي تكاملي

افرين اخوان, حسن خادمي زارع, فاطمه نوروزي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21770)

21. توسعه مدل AHP به منظور ارزيابي عملكرد پويا با لحاظكردن پنجره زماني

فريبا اميريان, حسن خادمي زارع, افرين اخوان (1397)، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مديريت و حسابداري، 2 مركزي (شماره: 19220)

22. زمانبندي گروهي ماشين هاي موازي غير وابسته با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي

الهام شكوهي خرم, طاها كشاورز, حسن خادمي زارع (1396)، اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار، بابل (شماره: 15567)

23. زمان بندي گروهي ماشين هاي موازي غير وابسته با آماده سازي وابسته به توالي

الهام السادات شكوهي, طاها كشاورز, حسن خادمي زارع (1396)، اولين كنفرانس بين المللي بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار، بابل (شماره: 19218)

24. بررسي تاثير مديريت استعداد و مولفه هاي آن بر عملكرد كاركنان )مورد مطالعه هتل داد شهر يزد

عارف محمدي, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1396)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويا، تهران (شماره: 16841)

25. اولويتبندي استفاده از خودروهاي هيبريدي )خورشيدي برقي( در شهرهاي استان يزد

طناز مولائي, حسن خادمي زارع, احمد صادقيه (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 15506)

26. شناسايي و اولويت بندي اقدامات بيمارستان براي تامين انتظارات بيماران بخش )IIEC و رگرسيون ) 2017 QFD بستري از پزشكان به وسيله تلفيق مدل

پيمان احمدي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء, محمد صابر فلاح نژاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16843)

27. بهبود مدل تحليل پوششي داده ها به كمك طراحي واحد ايده آل جهت ارزيابي و رتبه بندي گروه هاي مهندسي صنايع در دانشگاه هاي دولتي ايران

حسن خادمي زارع (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16844)

28. ارائه مدل رياضي مكانيابي مسيريابي موجودي چند سطحي

حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد (1395)، سومين كنفرانس ملي مدل سازي رياضي در تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 16990)

29. بررسي و اولويت بندي محصولات با هدف مديريت درامد و هزينه با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي مبتني بر داده هاي رگرسيوني

حسن خادمي زارع, حسن حسيني نسب, محدثه عابدي (1395)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد، مشهد (شماره: 13334)

30. ارائه رابطه عدالت سازماني و بهره وري كاركنان (بيمارستانهاي منتخب خصوصي شهر يزد)

امين موسوي, حسن خادمي زارع, افرين اخوان (1395)، همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم مديريت و حسابداري اقتصاد و كار افريني، تهران (شماره: 13333)

31. ارزيابي كيفيت خدمات اموزشي دانشگاه شاهرود بر اساس مدل سروكوال

مريم نادعلي, حسن خادمي زارع, افرين اخوان (1395)، اولين كنفرانس ارزيابي عملكرد، تهران (شماره: 13337)

32. ارائه مدل يكپارچه و روش تركيبي براي حل مسله مكانيابي ومسيريابي موجودي چند سطحي توسط فروشنده

حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد (1395)، پنجمين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و دومين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز، تهران (شماره: 16989)

33. Scheduling linear deteriorating jobs in a two machine flowshop to minimize the number of tardy jobs

Abbasali Jafari Nodoshan, Hasan Khademi Zare, Mohammad Mehdi Lotfi, reza tavakkoli moghaddam (2016), International conference on industrial engineering and management(2016), تهران (No: 12946)

34. يكپارچه سازي مسئله مسيريابي وسايل نقليه و انتخاب اقتصاي مشتريان با هدف ماكزيمم

حسن خادمي زارع, مهدي نخعي نژاد, عاطفه زارعي (1395)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت، تهران (شماره: 12999)

35.

مريم نادعلي, حسن خادمي زارع, افرين اخوان (1395)، كنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم، شيراز (شماره: 13335)

36.

حسن خادمي زارع, حسن حسيني نسب, محدثه عابدي (1395)، كنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم، شيراز (شماره: 13336)

37. نقش ارگونومي در بهبود كيفيت و بهره وري كشاورزي

حسن خادمي زارع, ناصر صدرا ابرقوئي (1395)، اولين همايش ملي مديريت و توسعه كشاورزي پايدار در ايران، اهواز (شماره: 356)

38. ارائه مدل تخفيف كلي با رويكرد فازي براي كنترل موجودي

حسن خادمي زارع (1394)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21، تهران (شماره: 16840)

39. تلفيق مدل رگرسيون و ANP براي الويت بندي دلايل تاخير پروژه هاي آب و فاضلاب

مريم هلاكويي, حسن خادمي زارع, افرين اخوان (1394)، سومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مديريت و حسابداري، تهران (شماره: 13000)

40. كاربرد هزينه يابي هدف در نحوه تخصيص اقتصادي هزينه هاي سربار با استفاده از روشهاي تحليل سلسله مراتبي و رگرسيون خطي

حسن خادمي زارع, علي دلاور خلفي, زهرا شادكام (1394)، سومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مديريت و حسابداري، تهران (شماره: 13001)

41. A branch and bound algorithm for minimizing makespan in a two machine flowshop with linear deteriorating jobs

Abbasali Jafari Nodoshan, Hasan Khademi Zare, Mohammad Mehdi Lotfi, Reza Tavakkoli Moghaddam (2016), 12th international conference on industrial engineering, تهران (No: 12906)

42. تحليل و رتبه بندي ارتباط مولفه هاي يادگيري سازماني بر عوامل بهره وري نيروي انساني با استفاده از روش معادلات ساختاري

مهرنوش شريفي هشين, حسن خادمي زارع, محمدعلي وحدت (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 12996)

43. طراحي الگويي جديد جهت ارزيابي كارايي نسبي فرايند هاي شبكه اي سري در حالت عدم اطمينان

مجيد علي محمدي اردكاني, حسن حسيني نسب, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 12997)

44. يكپارچه سازي مسئله مسير يابي چند پريودي وسايل نقليه و انتخاب اقتصادي مشتريان با هدف برنامه ريزي فروش و ......

حسن خادمي زارع, مهدي نخعي نژاد, عاطفه زارعي (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 12998)

45. طراحي الگويي جديد جهت ارزيابي نسبي فرايندهاي شبكه اي سري در حالت عدم قطعيت

حسن حسيني نسب, مجيد علي محمدي اردكاني, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 14399)

46. توسعه نمودارهاي كنترل كيفي فازي با هدف كشف روند تغييرات و جلوگيري از افزايش انحراف فرايند

حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع، 2 مركزي (شماره: 10831)

47. توسعه الگوريتم ديجكسترا براي حل مسايل كوتاهترين مسير

حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع، 2 مركزي (شماره: 10832)

48. توسعه يك مدل برنامه ريزي توليد چند محصولي ،چند دوره اي ، چند مرحله اي بر اساس درجه تكميل در هر مرحله

حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع، 2 مركزي (شماره: 10833)

49. رتبه بندي معيارهاي بيمارستان توسط تحليل سلسله مراتبي فازي با در نظر گرفتن معيارهاي سبز

حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع، 2 مركزي (شماره: 10834)

50. ارزيابي چالشهاي عملياتي در شركتهاي دانشبنيان وارايه راهكارهايي با استفاده از رويكرد SODA مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان يزد

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 11187)

51. چالشهاي فرآيندهاي پشتيباني درشركتهاي دانشبنيان و ارايه راهكارهايي با استفاده از رويكرد IPAمطالعه موردي شركتهاي دانش بنيان يزد

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 11229)

52. ارزيابي چالش هاي عملياتي در شركت هاي دانش بنيان و ارائه راهكارهايي با رويكرد SODA

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدرضا اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 13330)

53. چالش هاي فرايند هاي پشتيباني در شركت هاي دانش بنيان و ارايه راهكارهايي با رويكرد IPA

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدرضا اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 13331)

54. رويكرد فازي در مسئله زمان بندي پرستاران با در نظر گرفتن خستگي انسان

حسن خادمي زارع (1394)، چهارمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران، زاهدان (شماره: 10839)

55. توسعه مدل برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن بازيافت محصولات

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران (شماره: 10491)

56. مسير يابي وسايل نقليه چند قرارگاهي و چند محصولي همراه با انعطاف پذيري در تعيين انبار پاياني

حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران (شماره: 10838)

57. بيشينه سازي فعلي جريان نقدي در زمانبندي پروژه با منابع محدود انقطاع پذير و فعاليت هاي چند گانه با قابليت افراز

لقمان يزداني, حسن خادمي زارع, محمدمهدي لطفي (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران (شماره: 13329)

58. اولويت بندي معيارهاي موثر بر خستگي انسان بكمك تحليل سلسله مراتبي

حسن خادمي زارع (1394)، دومين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10840)

59. مسئله مسير يابي وسيله نقليه با پنجره زماني فازي ، اهداف چندگانه و انعطاف پذيري در قرارگاه

حسن خادمي زارع (1394)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10836)

60. رتبه بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره

حسن خادمي زارع (1393)، كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت، تهران (شماره: 10827)

61. بررسي رابطه ابعاد عدالت سازماني و عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني بر اساس معادلات ساختاري

حسن خادمي زارع (1393)، كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت، تهران (شماره: 10828)

62. بررسي رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و عوامل موتر بر بهره وري كاركنان بر اساس مدل معادلات ساختاري

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع, احمد حسيني, احمد صادقيه (1393)، كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت، تهران (شماره: 10975)

63. بهره وري و اولويت بندي پيمانكاران با روش هاي تصميم گيري چند معياره فازي(مطالعه موردي شركت سايپالجستيك)

اميرحسين كاظمي خفري, علي مصطفائي پور, حسن خادمي زارع, مجيد كاظمي خفري (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 8566)

64. توسعه ي الگوريتم ديجكسترا براي حل مسائل k كوتاهترين مسير

اميرحسين كاظمي خفري, مجيد كاظمي خفري, علي مصطفائي پور, حسن خادمي زارع (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 8567)

65. ارائه يك الگوريتم براي تخصيص منابع موازي غير مشابه و زمانبندي فعاليت ها با زمان اماده سازي وابسته به توالي همراه مطالعه موردي

حسن خادمي زارع (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10825)

66. بهره وري و اولويت بندي پيمانكاران با روشهاي تصميم گيري چند معياره فازي

حسن خادمي زارع (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10830)

67. تركيب دو روش AHP_GERT جهت تخمين زمان و هزينه پروژه هاي تحقيقاتي در شرايط فازي

حسن خادمي زارع (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10829)

68. ارائه يك مدل رياضي براي تخصيص بهينه بودجه

حسن حسيني نسب, بهروز حسني مقدم, احمد صادقيه, حسن خادمي زارع (1393)، كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه، تهران (شماره: 10551)

69. ارائه يك مدل رياضي براي تخصيص بهينه بودجه با روش تركيبي AHP_LP

حسن خادمي زارع (1393)، كنفرانس ملي بهينه سازي مصرف انرژي در علوم و مهندسي، بابل (شماره: 10824)

70. رويكرد تلفيقي دلفي و تحليل سلسله مراتبي در ارزيابي معيارهاي موثر و اولويت بندي تامين مالي در ساخت و توسعه ازاد راه هاي كشور

حسن خادمي زارع (1392)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، تهران (شماره: 10835)

71. برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه ها ، مطالعه موردي دانشگاه يزد

محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن حسيني نسب, حسن خادمي زارع, محمدرضا زارع بنادكوكي (1392)، دهمين كنفرانس ساليانه مديريت استراتژيك، تهران (شماره: 6704)

72. تحقق مشتري مداري در تلفن همراه با كاربرد AHP-PFDو متغير هاي فازي

حسن خادمي زارع, مهناز زارعي, محمدصالح اولياء, احمد صادقيه (1387)، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 357)

73. ولويت بندي اقدامات استراتژيك سازمان هاي مشتري محور با كاربرد QFD- Fuzzy :تلفن همراه در مخابرات

مهناز زارعي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء, احمد صادقيه (1386)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 351)