لینک های ضروری
حسن خادمی زارع
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه يزد (1395/10/06)

2. ارزيابي دروني گروه مهندسي صنايع / دانشگاه يزد (1394/10/14)