لینک های ضروری
حامد خانی سانیچ

حامد خانی سانیچ

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۹۱دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران راه و ترابری
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران راه و ترابری
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی ژئوتکنیک و راه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
راه‌سازی
پروژه راه
تکنولوژی و مواد روسازی
روش تحقیق

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تكنولوژي آسفالت
ايمني در ترافيك
روسازي راه

اطلاعات تماس

khani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/khani ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۵
31232455 38200135