دسترسی سریع
مهری خاتمی

مهری خاتمی

دانشیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه تربیت مدرسژنتیک ملکولی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه تربیت مدرسژنتیک
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه فردوسی مشهدزیست‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی علوم پایه در دوره هفتم هیات ممیزه دانشگاه یزد از سال 97
1396-دانشگاه یزدنماینده گروه زیست شناسی دانشگاه یزد در برگزاری المپیاد علمی-دانشجویی از سال 96 تا کنون
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زیست‌شناسی ملکولی
ژنتیک انسانی
مهندسی ژنتیک
ژنتیک سرطان
سیتو ژنتیک
ایمنوژنتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مطالعه ژنومي و تغييرات نوكلئوتيدي بيماري هاي توارثي انساني
بررسي مسيرهاي مولكولي دخيل در فرايند تومورزايي در سرطان هاي انسان
طراحي و ساخت پانل هاي ژني مرتبط با اختلالات ژنتيكي مانند بيماري هاي مادرزادي قلبي، تومورهاي خون (لوكميا)، تومورهاي مغزي، پوليپ هاي دستگاه گوارش، ناباروري و غيره.
بررسي بيان ژنهاي درگير در مسير رگزايي (آنژيوژنز) و آپوپتوز و القاي بيان آنها از طريق پپتيدهاي مهندسي شده و طراحي نانوبادي هايي براي مهار مسير تومورزايي در سلولهاي سرطاني.

اطلاعات تماس

m.khatami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/khatami ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31233013 31232650