دسترسی سریع
مهری خاتمی

مهری خاتمی

دانشیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه تربیت مدرسژنتیک ملکولی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه تربیت مدرسژنتیک
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه فردوسی مشهدزیست‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدنماینده گروه زیست شناسی دانشگاه یزد در برگزاری المپیاد علمی-دانشجویی از سال 96 تا کنون
13991401دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم پایه دور هشتم هیئت ممیزه
13971399دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی علوم پایه در دوره هفتم هیات ممیزه دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژنتیک مولکولی
ژنتیک انسانی
مهندسی ژنتیک
ژنتیک سرطان
سیتو ژنتیک
ایمنوژنتیک
زیست فناوری پزشکی
ژنتیک پزشکی مولکولی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مطالعه ژنومي و تغييرات نوكلئوتيدي بيماري هاي توارثي انساني
بررسي مسيرهاي مولكولي دخيل در فرايند تومورزايي در سرطان هاي انسان
طراحي و ساخت پانل هاي ژني مرتبط با اختلالات ژنتيكي مانند بيماري هاي مادرزادي قلبي، تومورهاي خون (لوكميا)، تومورهاي مغزي، پوليپ هاي دستگاه گوارش، ناباروري و غيره.
بررسي بيان ژنهاي درگير در مسير رگزايي (آنژيوژنز) و آپوپتوز و القاي بيان آنها از طريق پپتيدهاي مهندسي شده و طراحي نانوبادي هايي براي مهار مسير تومورزايي در سلولهاي سرطاني.

اطلاعات تماس

m.khatami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/khatami ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31233013 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)