لینک های ضروری
محمود خداداد سریزدی

محمود خداداد سریزدی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۴۱۳۶۹دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکامکانیک جامدات
کارشناسی ارشد۱۳۶۲۱۳۶۴دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکامکانیک جامدات
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکامکانیک جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13801383دانشگاه یزدرییس مجتمع فنی و مهندسی
13731378دانشگاه یزدرییس مجتمع فنی و مهندسی
13711373دانشگاه یزدرییس دانشکده مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
الاستیسیته
مکانیک محیط‌های پیوسته
اجزای محدود
المان‌های مرزی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مسائل معکوس
روش‌های عددی المان مرزی و اجزای محدود
بهینه‌سازی

اطلاعات تماس

khodadad [at] yazd.ac.ir
http://pws.yazd.ac.ir/khodadad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
31232497 38212781