لینک های ضروری
محمود خداداد سریزدی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۴۱۳۶۹دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکامکانیک جامدات
کارشناسی ارشد۱۳۶۲۱۳۶۴دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکامکانیک جامدات
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۲دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکامکانیک جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13801383دانشگاه یزدرییس مجتمع فنی و مهندسی
13731378دانشگاه یزدرییس مجتمع فنی و مهندسی
13711373دانشگاه یزدرییس دانشکده مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
الاستیسیته
مکانیک محیط‌های پیوسته
اجزای محدود
المان‌های مرزی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مسائل معکوس
روش‌های عددی المان مرزی و اجزای محدود
بهینه‌سازی

اطلاعات تماس

khodadad [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/khodadad
http://pws.yazd.ac.ir/khodadad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
۳۱۲۳۲۴۹۷ ۳۸۲۱۲۷۸۱