لینک های ضروری
محمد خدادادی

محمد خدادادی

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه یزدزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه یزدزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه لرستانزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی عرفان تصوف
مثنوی مولوی
غزلیات شمس
منطق‌الطیر عطار
مرصادالعباد

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات عرفانی
عرفان اسلامی

اطلاعات تماس

khodadadi [at] yazd.ac.ir
http://maghalateshams.blogfa.com/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
38122152