دسترسی سریع
محمد خدادادی

محمد خدادادی

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه یزدزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه یزدزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه لرستانزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی عرفان تصوف
مثنوی مولوی
غزلیات شمس
منطق‌الطیر عطار
مرصادالعباد

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ادبيات فارسي
ادبيات عرفاني
عرفان اسلامي
ادبيات پايداري

اطلاعات تماس

khodadadi [at] yazd.ac.ir
http://maghalateshams.blogfa.com/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
38122152
اتاق مجازی