دسترسی سریع
حسین خورشیدی

حسین خورشیدی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه دولتی مسکوهندسه و توپولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه تربیت مدرسجبر
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۹دانشگاه تهرانریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هندسه منیفلدها
گروه و جبر لی ۱
توپولوژی جبری ۱
توپولوژی
توپولوژی جبری مقدماتی
هندسه دیفرانسیل (موضعی و سرتاسری)
مقدمات هندسه منیفلدها
مباحثی در ریاضیات
ریاضی عمومی ۱، ۲، ۳
معادلات دیفرانسیل
مبانی ریاضی
منطق ریاضی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

khorshidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/khorshidi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۸
31232704 38210695
اتاق مجازی