لینک های ضروری
حسین خورشیدی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه دولتی مسکوهندسه و توپولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه تربیت مدرسجبر
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۹دانشگاه تهرانریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
منطق ریاضی
مبانی ریاضی
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی ۱، ۲، ۳
مباحثی در ریاضیات
مقدمات هندسه منیفلدها
هندسه دیفرانسیل (موضعی و سرتاسری)
توپولوژی جبری مقدماتی
توپولوژی
توپولوژی جبری ۱
گروه و جبر لی ۱
هندسه منیفلدها

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هندسه کامپیوتری
سیستم‌های دینامیکی
هندسه و توپولوژی

اطلاعات تماس

khorshidi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/khorshidi
https://pws.yazd.ac.ir/khorshidi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۸
۳۱۲۳۲۷۰۴ ۳۸۲۱۰۶۹۵