دسترسی سریع
کاظم کمالی علی‌آباد

کاظم کمالی علی‌آباد

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۷دانشگاه تهرانبیوتکنولوژی درختان میوه
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرسعلوم باغبانی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه شهید چمران اهوازعلوم باغبانی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه
1397-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب
13941398دانشگاه یزدرییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
13941398دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژنتیک
رشد و نمو
بیوشیمی
کشت بافت
میکرو بیولوژی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بيوتكنولوژي و كشت بافت
گياهان دارويي و صنعتي
گياهان گلخانه اي
فضاي سبز

اطلاعات تماس

kkamali [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/kkamali ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31233375 38210312
اتاق مجازی