لینک های ضروری
سید کاظم میرجلیلی

سید کاظم میرجلیلی

مربی، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13901392دانشگاه یزدمدیر گروه معارف اسلامی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اندیشه ۱، ۲
اخلاق اسلامی
دانش خانواده و جمعیت
فقه و اصول کلام و فلسفه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تاریخ اسلام

اطلاعات تماس

kmirjalili [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/kmirjalili ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233394 38210310