لینک های ضروری
امیرحسین کوهساری

امیرحسین کوهساری

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۲۱۳۶۵انستیتو تکنولوژی هندزمین شناسی اقتصادی
کارشناسی ارشد۱۳۶۰۱۳۶۲کارناتاک هندزمین‌شناسی اقتصادی
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۰کارناتاک هندزمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13701385دانشگاه یزدرییس دانشکده معدن

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کانی‌شناسی
زمین‌شناسی اقتصادی
اکتشاف مواد معدنی فلزی
اکتشاف مواد معدنی غیرفلزی
کاربرد مواد معدنی
اکتشاف عناصر نادر
بلورشناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اکتشاف مواد معدنی فلزی
اکتشاف مواد معدنی غیرفلزی
ارزیابی ذخایر معدنی

اطلاعات تماس

kohsary [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/kohsary ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۹
31232522 38210995