لینک های ضروری
علی‌اکبر کوششگران

علی‌اکبر کوششگران

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۶دانشگاه علم و صنعت ایرانمعماری
کارشناسی ارشد-۱۳۷۲هنرهای زیبا - دانشگاه تهرانمعماری
کارشناسی۱۳۶۳-هنرهای زیبا - دانشگاه تهرانمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
--دانشگاه یزدرییس پژوهشکده معماری بومی
--دانشگاه یزدمدیر گروه معماری
13911393دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/koosheshgaran
https://pws.yazd.ac.ir/a.koosheshgaran ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
31234519 36224229