دسترسی سریع
احسان لشگری تفرشی

احسان لشگری تفرشی

استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه تربیت مدرسجغرافیای سیاسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه تربیت مدرسجغرافیای سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه
13961400دانشگاه یزدرئیس بخش آمایش سرزمین

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیاست و فضا
مبانی جغرافیای سیاسی
مبانی جغرافیای فرهنگی
سیاست و شهر
جغرافیای سیاسی ایران
مخاطرات انسانی
فلسفه جغرافیا
مخاطرات انسانی
جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رابطه سياست و فضاي جغرافيايي(سياست و شهر و سياست و گردشگري و فلسفه جغرافياي سياسي)
جغرافياي فرهنگي
جغرافياي تاريخي و سياسي ايران
ژئوپليتيك مناطق همجوار ايران

اطلاعات تماس

lashgari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/lashgari ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
035-31233277 38210310
اتاق مجازی