دسترسی سریع
احسان لشگری تفرشی
دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. تبيين عوامل موثر بر عدم تكوين حكمروايي شهري در ايران از منظر اقتصاد سياسي

احسان لشگري تفرشي (1400)، اولين همايش بين المللي حكمراني و كشورداري در ايران، تهران (شماره: 26832)

2. تعارضات ايدئولوژيك اسلام و غرب و اثرات آن در شكل گيري مناطق استراتژيك در جغرافياي سياسي جهان

احسان لشگري تفرشي (1395)، همايش بحران هاي ژئوپليتيكي جهان اسلام، تهران (شماره: 13534)

3. تبيين عوامل طبيعي موثر بر رفتار سياسي و مخاطرات قومي در استان سيستان و بلوچستان

احسان لشگري تفرشي, علي شهريار (1395)، همايش توسعه ناحيه ژئوپلتيك جنوب شرق ايران، زاهدان (شماره: 12991)

4. تبيين تعارضات نظري و كاركردي ناسيوناليسم در فرايند ملت سازي در خاورميانه

احسان لشگري تفرشي (1394)، هشتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران، سنندج (شماره: 9905)

5. تبيين تعارضات ژئوپليتيك بين جهان اسلام و غرب پس از جنگ سرد

احسان لشگري تفرشي (1394)، اولين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي، شيراز (شماره: 9910)

6. تبيين رابطه سياست و شهر در مكاتب معرفت شناسي

احسان لشگري تفرشي, الهه نكوئي زاده (1393)، هفتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران، تهران (شماره: 9986)