دسترسی سریع
احسان لشگری تفرشی
دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین