دسترسی سریع
احسان لشگری تفرشی
استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین