لینک های ضروری
علی‌محمد لطیف
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. Protein Tertiary Structure Prediction using Hidden Markov Model based on Lattice

Farzad Peyravi, Ali Mohammad Latif, Seyed Mohammad Moshtaghioun (2019)., Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 17(2), 1-21

2.

فرزاد پیروی, علی محمد لطیف, سیدمحمد مشتاقیون (1398).، ، 22(1)، 75-90

3. تکامل برچسب های تصاویر با اعمال خوشه بندی فازی تک گذر C-Means بر ویژگی های یادگیری شده توسط شبکه عصبی کانولوشن عمیق

شیما جوانمردی, علی محمد لطیف, ولی درهمی (1398).، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 49(1)، 111-123

4. حذف نویز متناوب در تصاویر دیجیتال با استفاده از سیستم فازی

نجمه علی بابایی درمنی, علی محمد لطیف (1398).، ماشین بینایی و پردازش تصویر، 6(1)، 79-92

5. Image zooming using barycentric rational interpolation

Ali mohammad Esmaili zeyni, Ghasem Barid Loghmani, Ali Mohammad Latif, Seyed Mehdi Karbassi (2018)., journal of mathematical extension, 12(4), 67-86

6. Tuning shape parameter of radial basis functions in zooming images using genetic algorithm

Ali mohammad Esmaili zeyni, Ali Mohammad Latif, Ghasem Barid Loghmani (2018)., journal of ai and data mining, 6(2), 251-262

7. A New Gradual Secret Sharing Scheme with Diverse Access Structure

, mohammad ebrahim shiri, ali miri, Ali Mohammad Latif (2018)., WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 1(), 1-16

8. A cellular automata-based multi-stage secret image sharing scheme

, ebrahim shiri, Ali Mohammad Latif (2018)., MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, 77(1), 24073-24096

9. Cross-channel Regularization for Joint Demosaicking and Intrinsic Lens Deblurring

reza azizi, Ali Mohammad Latif (2018)., IET Image Processing, 12(9), 1683-1691

10. Tuning Shape Parameter of Radial Basis Functions in Zooming Images

Ali mohammad Esmaili zeyni, Ali Mohammad Latif, Ghasem Barid Loghmani (2018)., journal of ai and data mining, 6(2), 251-262

11. Identifying the novel natural antioxidants by coupling different feature selection methods with nonlinear regressions and gas chromatography-mass spectroscopy

Saleheh Abbasi, Sajjad Gharaghani, Ali Benvidi, Ali Mohammad Latif (2018)., MICROCHEMICAL JOURNAL, 139(), 372-379

12. A Composite Approach to Protein Tertiary Structure Prediction: Hidden Markov Model Based on Lattice

Farzad Peyravi, Ali Mohammad Latif, Seyed Mohammad Moshtaghioun (2018)., BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY, 1(1), 1-10

13. Vector Quantization Using the Hybrid Swarm Intelligence Algorithms

soraya Amorezaee, kamal mirzaee, fatemeh saadatjoo, Ali Mohammad Latif (2018)., International Journal of Academic Research in Computer Engineering, 2(1), 5-16

14. روشی جدید در نهان نگاری تصاویر رنگی بر اساس فضای رنگیYPbPrدر حوزهFWHT

محمدرضا ظل انوار, حسین قانعی یخدان, علی محمد لطیف (1395).، پدافند الکترونیکی و سایبری، 4(4)، 47-62

15. تشخیص تصاویر دیجیتال حاوی برهنگی با استفاده از شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان

سیدمجید خراشادی زاده, وحید آزادزاده, علی محمد لطیف (1395).، پدافند الکترونیکی و سایبری، 4(4)، 79-88

16. روشی جدید در ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از الگوریتم Affine-sift

وحید آزادزاده, علی محمد لطیف (1396).، پدافند الکترونیکی و سایبری، 1(5)، 47-59

17. Image magnification by least squares surfaces

Ali mohammad Esmaili zeyni, Ghasem Barid Loghmani, Ali Mohammad Latif (2017)., Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 7(2), 1-14

18. تشخیص دیابت از روی تصاویر زبان با استفاده از ویژگی های محلی، ویژگی های آماری بافت و گشتاور رنگ

مریم باقری باغان, وحید آزادزاده, علی محمد لطیف (1396).، مهندسی پزشکی زیستی، 2(10)، 137-148

19. ارائه یک کپچای تصویری جدید با استفاده از مورفولوژی

احمد رضا ثابت , علی محمد لطیف, علی محمد اسمعیلی زینی (1396).، علوم و فناوری های پدافند نوین، (3)، 235-241

20. حذف نویز ضربه تصاویر با استفاده از فیلتر تطبیقی سوئیچ کننده مبتنی بر ماشین یادگیر بیشینه

سیدمجید خراشادی زاده, علی محمد لطیف (1395).، پردازش علائم و داده ها، 27(1)، 15-25

21. رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر

زینب مهرنهاد, علی محمد لطیف (1395).، پردازش علائم و داده ها، 27(1)، 3-14

22. افزایش دقت پیشبینی سرطان پستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و داده کاوی

علی محمد لطیف, محمد مومنی, رابعه صرام, مهدی آقا صرام, علی پوراحمدی, زهرا حاجی ابراهیمی (1395).، فصلنامه بیماری های پستان، سال نهم(1)، 7-19

23. The discovery of the credit card transactions suspicious of fraud using unsupervised data-mining methods (single-link hierarchical clustering)

, Ali Mohammad Latif, (2016)., INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES, 3(2), 1906-1922

24. دسته بندی ویژگیهای استخراج شده از پیش زمینه و پس زمینه تصویر برای ردیابی اهداف متحرک هوایی

وحید آزادزاده, علی محمد لطیف (1395).، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 46(3)، 1-11

25.

جمال زارع پور احمد ابادی, محمد ابراهیم شیری احمد ابادی, علی محمد لطیف (1395).، ، 369()، 467-480

26. ارائه یک روش جدید جهت پنهان نگاری اطلاعات در فایل متنی فارسی

طاهره صفدری, علی محمد لطیف (1395).، پژوهش های حفاظتی امنیتی، (18)، 43-59

27. بزرگنمایی تصویر توسط تقریب بهترین صفحه

علی محمد اسمعیلی زینی, علی محمد لطیف, قاسم بریدلقمانی (1395).، محاسبات نرم، 5(1)، 26-35

28. detection change in land use through satellite image classification worldview-2 method and artifical neural network algorithms

, , Ali Mohammad Latif (2015)., INDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, 29(5), 4162-4174

29. A novel scheme for selection of watermark strength in digital image watermarking based on harmony search algorithm

, Ali Mohammad Latif (2015)., JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS, 28(), 2357-2367

30. New digital images cryptography algorithm using butterflies and Banyan network-connected

, Ali Mohammad Latif (2015)., CUMHURIYET UNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKULTESI FEN BILIMLERI DERGISI, 36(4), 45-56

31. یک روش ترکیبی جدید برای رمزنگاری تصویر با اتوماتای سلولی ترکیبی و برگشت پذیر

زینب مهرنهاد, علی محمد لطیف (1393).، علوم و فناوری های پدافند نوین، 5(4)، 257-267

32. بهسازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک و فیلتر همومورفیک

فاطمه مجیدی, علی محمد لطیف, جمیله ملکوتی, حامد کسایی (1394).، پژوهش فیزیک ایران، 3(15)، 305-310

33. یک روش نوین جهت انتخاب مناسب قوت ته نقش در ته نقش نگاری تصاویر دیجیتال بر اساس الگوریتم رقابت استعماری

محمدرضا فتاحی حسن آباد, حسین قانعی یخدان, علی محمد لطیف (1392).، پردازش علائم و داده ها، 19(1)، 43-56

34. A novel digital image scrambling using Euler series

, Ali Mohammad Latif, (2014)., PHILIPPINE SCIENTIST, 51(2), 149-154

35. A novel method for visual cryptography on binary images

, Ali Mohammad Latif, (2014)., PHILIPPINE SCIENTIST, 51(2), 108-115

36. Dimensionality reduction and improving the performance of automatic modulation classification using genetic programming

Ali Mohammad Latif, (2014)., International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, 27(5), 709-714

37. ارائه روشی نوین برای تولید دنباله بازگشتی در رمزنگاری تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

زهره طالبی نوش آباد, علی محمد لطیف (1393).، هوش محاسباتی در مهندسی برق، 5(2)، 69-78

38. Visual cryptography for Gray scale images using bit-level

, Ali Mohammad Latif (2014)., Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 5(1), 90-97

39. ارائه یک فیلتر نوین فازی-ژنتیک برای حذف نویز تصاویر دیجیتال

سمیه علی اکبری دهکردی, محمد قاسم زاده, علی محمد لطیف (1393).، رایانش نرم و فناوری اطلاعات، 3(3)، 1-10

40. A Modified CLPSO_based fuzzy classification system for color imag segmentation

, Ali Mohammad Latif (2014)., journal of ai and data mining, 2(2), 73-85

41. Secure Multi Agent Information Filtering

Farzad Peyravi, Ali Mohammad Latif (2014)., International Journal of Computer Theory and Engineering, 6(), 240-246

42. Rainfall Events Evaluation Using Adaptive Neural-Fuzzy Inference System

, Ali Mohammad Latif (2014)., International Journal of Information Technology and Computer Science, 1(09), 46-51

43. An adaptive digital image watermarking scheme using fuzzy logic and tabu search

Ali Mohammad Latif (2013)., Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 4(4), 250-271

44. ارائه روشی برای رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی ترکیبی

زینب مهرنهاد, علی محمد لطیف (1392).، محاسبات نرم، (5)، 50-61

45. A Modified Digital Image Watermarking Scheme Based on Nonnegative Matrix Factorization

, Ali Mohammad Latif, (2012)., journal of advances in computer research, 3(2), 65-74

46. واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشینی

پیمان نقیسی فرد, ولی درهمی, علی محمد لطیف (1390).، هوش محاسباتی در مهندسی برق، (4)، 47-64

47. AN ADAPTIVE DIGITAL IMAGE WATERMARKING USING FUZZY GRADIENT ON DCT DOMAIN

Ali Mohammad Latif, (2011)., JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 20(5), 801-819

48. A reinforcement learning method for decision making process of watermark strength in still images

Ali Mohammad Latif, Ahmad Reza Naghsh-Nilchi, Vali Derhami (2011)., Scientific Research and Essays, 6(10), 2119-2128

49. A watermarking scheme based on the parametric slant-Hadamard transform

Ali Mohammad Latif, Fahimeh Rashidi (2011)., Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 2(4), 377-386

50. A parametric slant-Hadamard system for robust image watermarking

Ali Mohammad Latif, , (2010)., JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 19(2), 451-477

51. Arabic handwritten digit recognition using histogram of oriented gradient and chain code histogram

Seyyed majid Khorashadizadeh, Ali Mohammad Latif ( )., International Arab Journal of Information Technology, (), -

52. الگوریتم جدید درهم ریزی تصاویر خاکستری با استفاده از شبکه های اتصالی امگا

فریبا دهقانی فیروزآبادی, علی محمد لطیف ( ).، پژوهش های حفاظتی امنیتی، ()، -