لینک های ضروری
هادی لوک‌زاده

هادی لوک‌زاده

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه تهرانذرات بنیادی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تهرانذرات بنیادی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)فیزیک اتمی ملکولی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک فنی 1 و 2
فیزیک پایه 2 و 4
ریاضی فیزیک 1
نظریه گروه ها
مکانیک کوانتومی
نظریه میدان های کوانتومی
گرانش 1
هندسه و توپولوژی 1

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه برهم‌کنش‌های هسته‌ای قوی (QCD) نظریه پیمانه‌ای شبکه
محبوس شدگی کوارک
ساختارهای توپولوژیکی
برهم‌کنش بین ورتکس‌ها
نظریه پیمانه‌ای شبکه

اطلاعات تماس

h.lookzadeh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/lookzadeh
https://pws.yazd.ac.ir/deeplook ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232787 38200132