دسترسی سریع
محمد‌مهدی لطفی
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. الزامات طراحي شبكه هاي توزيع به منظور گسترش سامانه هاي فتوولتائيك در آينده نزديك (1399/10/10)

2. تدوين پروپوزال تحليل ذينفعان شركت گاز استان يزد (1399/10/03)

3. تدوين پروپوزال طراحي مدل مديريت ارتباط با تأمين كنندگان در شركت گاز استان (1398/09/27)

4. تدوين پروپوزال مدلي جهت اكتساب كارايي و اثربخشي در ادارات (1398/09/27)

5. امكانسنجي راهكارهاي ارتقاي انرژي برق در صنايع عمده تحت پوشش شركت برق منطقه اي يزد (1394/12/17)

6. امكان سنجي راهكارهاي ارتقاي كارايي انرژي برق در صنايع عمده تحت پوشش شركت برق منطقه اي يزد (1394/11/24)