لینک های ضروری
مهدی حیدری

مهدی حیدری

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۴دانشگاه تهرانادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه تهرانادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه تهرانادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1384-بنیاد ملی نخبگانعضو بنیاد ملی نخبگان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فارسی عمومی در دانشگاه تهران

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات عرفانی
تصوف و سیاست
جریان‌شناسی عرفان‌ابن عربی

اطلاعات تماس

m.heidari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.heidari ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934 38212788