دسترسی سریع
مهدی حیدری میبدی

مهدی حیدری میبدی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13931397دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی مکانیک – طراحی کاربردی- مکانیک جامدات
کارشناسی ارشد13911393دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (مکانیک جامدات)
کارشناسی13871391دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک (مکانیک جامدات)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مکانیک مواد مرکب (کامپوزیت)
استاتیک
مقاومت مصالح
ریاضی مهندسی
نقشه‌کشی صنعتی ۲
اجزاء محدود مقدماتی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

m.heydari.m [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.heydari.m ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳55
035-31232565 035-38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 10)