دسترسی سریع
محمد کمالی گوکی

محمد کمالی گوکی

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13941398دانشگاه تربیت مدرس تهرانعلوم سیاسی - اندیشه‌های سیاسی
کارشناسی ارشد13901392دانشگاه شهید بهشتی تهرانعلوم سیاسی - اندیشه‌های سیاسی
کارشناسی13861390دانشگاه شهید باهنر کرمانعلوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم سیاسی
1399-انتشارات اندیشه‌سازان نورمدیر مسئول
13941399انتشارات عقل سرخمدیر اجرایی
13951397فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامیمدیر داخلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اندیشه های فلسفی- سیاسی در ایران معاصر(ارشد)
افکار سیاسی در اسلام و ایران (ارشد)
تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی دردوران پهلوی (ارشد)
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران (کارشناسی)
نظام سیاسی دولت در اسلام (کارشناسی)
بنیادهای فلسفی سیاست (کارشناسی)
جنبش‌های اسلامی معاصر(کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
انديشه سياسي در اسلام ، ايران و غرب.
مباني فلسفي و فقهي كرامت انسان
انسان شناسي سياسي
جريانهاي فكري در اسلام معاصر

اطلاعات تماس

m.kamali [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق 230
31233983
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )