لینک های ضروری
محمدعلی محمدمیرزایی بافقی

محمدعلی محمدمیرزایی بافقی

استادیار، گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه تربیت مدرسمهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی شیمی (پتروشیمی)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمجری پروژه پارک صنعتی دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
عملیات واحد ۱
فرآیندهای پتروشیمی
پدیده‌های انتقال
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
انتقال جرم
محاسبات عددی پیشرفته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ميروجلبكها
بيوسنسورها
طراحي فرآيندهاي شيميايي

اطلاعات تماس

m.mirzaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mohammadmirzaei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۵
31232841 38200147