دسترسی سریع
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵علامه طباطبائیرفاه اجتماعی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه شهید بهشتیپژوهش علوم اجتماعی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تبریزآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس گروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
13981401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13971401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
13971398دانشگاه یزدرئیس دبیرخانه کمیته آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار
مبانی تعاون
آموزش و ترویج تعاونی
انواع و کارکرد تعاونی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رفاه و سياست گذاري اجتماعي
نشاط اجتماعي
فقر و نابرابري
شهروندي

اطلاعات تماس

m.mousavi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.mousavi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل
31232941 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)