دسترسی سریع
حسین مهدوی‌پوربابکی

حسین مهدوی‌پوربابکی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی ارشد-۱۳۷۰دانشگاه شهید بهشتیمعماری و شهرسازی
کارشناسی۱۳۶۲-دانشگاه شهید بهشتیمعماری و شهرسازی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی هنر و معماری
13921394دانشگاه یزدمدیر دفتر طرح‌های عمرانی
13841388دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری
13781388دانشگاه یزدمدیر گروه معماری
1394-دانشگاه یزدمشاور رئیس دانشگاه در امور عمرانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه و روش‌های طراحی
طراحی معماری ۱، ۲، ۴
روستا ۲
سیر اندیشه‌های معماری
طراح و معماری 3
درک و بیان محیط

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
معماري و شهرسازي
انرژي
مرمت
محيط زيست

اطلاعات تماس

hmahdavi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hmahdavi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234527 36223700
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)