دسترسی سریع
عیسی محمودی

عیسی محمودی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه شیرازآمار- استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه شیرازآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه شیرازآمار ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدنماینده رییس دانشگاه در شورای دانشگاه
14011403دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم پایه دور نهم هیأت ممیزه
13991400دانشگاه یزدمدیر نظارت و ارزیابی
13991400دانشگاه یزدرئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری استان
13991400دانشگاه یزدرئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ جامع علمی و کاربردی استان
13991400دانشگاه یزدرئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان
13991400دانشگاه یزدرئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه فرهنگیان استان
13991400دانشگاه یزدرئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان
13991400دانشگاه یزدرئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان
13991400دانشگاه یزدرئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی و موسسات آموزشی عالی آزاد استان
13981399دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13971399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده مراکز و پژوهشکده‌های استان
13971398دانشگاه یزددبیر پنجمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
13941396دانشگاه یزدرئیس بخش آمار
13901395دانشگاه یزدمعاون دفتر نظارت و ارزیابی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دكتری: قضایای حدی، آنالیز چند متغیره پیوسته، احتمال پیشرفته
کارشناسی ارشد: استنباط ۱، ۲، احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲، چند متغیره پیوسته
كارشناسی: آمار ریاضی ۱، ۲، نمونه‌گیری ۱، ۲، چند متغیره پیوسته، احتمال ۱، ۲، محاسبات آماری، رگرسیون، آمار ناپارامتری، نظریه تصمیم

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رياضيات مالي
امار اقتصادي اجتماعي
علوم داده

اطلاعات تماس

emahmoudi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/emahmoudi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232693 38210695
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 18)