لینک های ضروری
عیسی محمودی
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه شیرازآمار- استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه شیرازآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه شیرازآمار ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزددبیر پنجمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
13941396دانشگاه یزدرئیس بخش آمار
13901395دانشگاه یزدمعاون دفتر نظارت و ارزیابی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
كارشناسی: آمار ریاضی ۱، ۲، نمونه‌گیری ۱، ۲، چند متغیره پیوسته، احتمال ۱، ۲، محاسبات آماری، رگرسیون، آمار ناپارامتری، نظریه تصمیم
کارشناسی ارشد: استنباط ۱، ۲، احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲، چند متغیره پیوسته
دكتری: قضایای حدی، آنالیز چند متغیره پیوسته، احتمال پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برآوردیابی در فضای پارامتری بریده شده
استنباط آماری
نظریه توزیع‌ها
برآوردیابی دنباله‌ای

اطلاعات تماس

emahmoudi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mahmoudi
http://scholar.google.com/citations?user=jUxE534AAAAJ&hl ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۶۹۳ ۳۸۲۱۰۶۴۴