لینک های ضروری
عیسی محمودی

عیسی محمودی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه شیرازآمار- استنباط
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه شیرازآمار ریاضی
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه شیرازآمار ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
13971398دانشگاه یزددبیر پنجمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
13941396دانشگاه یزدرئیس بخش آمار
13901395دانشگاه یزدمعاون دفتر نظارت و ارزیابی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دكتری: قضایای حدی، آنالیز چند متغیره پیوسته، احتمال پیشرفته
کارشناسی ارشد: استنباط ۱، ۲، احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲، چند متغیره پیوسته
كارشناسی: آمار ریاضی ۱، ۲، نمونه‌گیری ۱، ۲، چند متغیره پیوسته، احتمال ۱، ۲، محاسبات آماری، رگرسیون، آمار ناپارامتری، نظریه تصمیم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
علم داده‌ها
علوم مالی و بیمه
قابلیت اعتماد
روش‌های دنباله‌ای

اطلاعات تماس

emahmoudi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mahmoudi
https://pws.yazd.ac.ir/emahmoudi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232693 38210695