لینک های ضروری
عیسی محمودی
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

1. The Exponential Cosine-X family of Distributions with an Application to Health Insurance Data

Zubair Ahmad, Eisa Mahmoudi, Clement Boateng Ampadu, Saima K. Khosa (2019)., 50th Annual Iranian Mathematics Conference, شیراز

2. مدل سازی ریسک با استفاده از فرایند (INMA (1 با نوآورهای توزیع شده پواسون مرکب

علیرضا پوربافرانی, رسول روزگار, عیسی محمودی, محمد صادق زمانی (1398).، چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، یزد

3. محاسبه ریسک تجمعی تصادفی در خانواده توزیع های پارتو

سیدمحمدمهدی تقوی نسب, عیسی محمودی (1398).، چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، یزد

4. Modelling an automobile insurance losses with a new family of claim distributions

Zubair Ahmad, Eisa Mahmoudi, Khan Dost Mohammad, Alizadeh Morad (2019)., 4th Conference on Financial Mathematics and Applications, یزد

5. Reliability of weighted-k-out-of-n system consisting m types of components with randomly chosen components in each types

Rahmat sadat Meshkati, Eisa Mahmoudi (2019)., , یزد

6. A new bathtub shaped extension of the Weibull distribution with analysis to reliability data

Zubair Ahmad, Eisa Mahmoudi, GhilamHossein Hamedani (2019)., , یزد

7. Modified two-stage estimation of the variance of the normal distribution under modified linex loss function

Fatemeh Ameri, Eisa Mahmoudi, Mohammadsadegh Zamani (2019)., International Conference on Recent Achievements in Mathematical Sciences, یزد

8. The Utilization of the 3rd Row and 3rd Column to Compute the Determinants of $3\times3$ Matrices

Zubair Ahmad, Eisa Mahmoudi (2019)., International Conference on Recent Achievements in Mathematical Sciences, یزد

9. برآورد دنباله ای پارامترهای مدل خودبازگشتی مرتبه اول بر اساس مینیمم کردن تابع ریسک تحت تابع زیان درجه دوم شرطی

هانیه غفوری, عیسی محمودی (1397).، دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها، خوزستان

10. برآورد پارامترهای سری زمانی خودبازگشتی مرتبه اول به روش دنباله ای

هانیه غفوری, عیسی محمودی (1397).، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، تهران

11. اندازه گیری معیارهای ریسک دمی با استفاده از خانواده توزیع های هذلولی تعمیم یافته

فائزه برخور, عیسی محمودی (1397).، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، تهران

12. Bivariate normal geometric distribution model and properties

Hamed Mahmoodian mahmoodabad, Eisa Mahmoudi, Ali Dolati (2016)., The 13th Iranian Statistics Conference, کرمان

13. معرفی یک توزیع بتای دو متغیره جدید و بررسی ویژگیهای آن

نسترن مرزبان واصل آبادی, حمزه ترابی, عیسی محمودی (1395).، سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، کرمان

14. معرفی خانواده دو متغیره فارلی گامبل مورگنسترن نمایی بتا

نسترن مرزبان واصل آبادی, عیسی محمودی, حمزه ترابی (1395).، دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، تهران

15. The half generalized normal distribution and its properties

Atefe Poorchitsaz, Eisa Mahmoudi (2015)., 46th Iranian Mathematical Conference,

16. توزیع لیندلی-دوجمله ای منفی و ویژگیهای ان

سمیه ابوالحسینی, عیسی محمودی (1394).، چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران،

17. A normal-Poisson distribution Theory and applications

Fateme Esfandiari, Eisa Mahmoudi (2015)., 10th Seminar on Probability and Stochastic Processes,

18. Slashed generalized normal distribution Model and properties

Atefe Poorchitsaz, Eisa Mahmoudi, Hamide Jafari (2015)., 10th Seminar on Probability and Stochastic Processes,

19. مقایسه روشهای مختلف براورد ارزش در معرض خطر و کسری مورد انتظار

زهرا اسماعیلی تفتی, عیسی محمودی, اشکان خلیفه (1394).، دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی،

20. توزیع الفا چوله نرمال تعمیم یافته

حمیده جعفری احمدآبادی, عیسی محمودی, عاطفه پورچیت ساز (1394).، دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی،

21. براورد نقطه ای پارامتر مقیاس توزیع نمایی با قید کرانداری تابع مخاطره براوردگر

قهرمان روغنی شهرکی, عیسی محمودی (1394).، دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی،

22. A New Generalization of the Lindley Distribution

Eisa Mahmoudi, Somayeh Abolhoseini (2014)., 45th Iranian Mathematical Conference, سمنان

23. Lindley Logarithmic Distribution Model Properties and Applications

Eisa Mahmoudi, Somayeh Abolhoseini (2014)., 45th Iranian Mathematical Conference, سمنان

24. Certain class of distributions using ultraspherical type generating functions

Rasool Roozegar, Eisa Mahmoudi (2014)., 12th Iranian Statistical Conference, کرمانشاه

25. Generalized Inverse Weibull-Geometric Distribution

Eisa Mahmoudi, Rasool Roozegar (2014)., 12th Iranian Statistical Conference, کرمانشاه

26. A New Two Parameter Lifetime Distribution Model and Properties

Hojjatollah Zakerzadeh, Eisa Mahmoudi (2014)., 12th Iranian Statistical Conference, کرمانشاه

27. Beta-Linear Failure Rate Distribution

Ali Akbar Jafari Khosro Abadi, Eisa Mahmoudi (2013)., 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes, زاهدان

28. The Linear Failure Rate-Power Series

Eisa Mahmoudi, Ali Akbar Jafari Khosro Abadi (2013)., 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes, زاهدان

29. Extended Exponentiated Weibull Distribution and its Applications

, Eisa Mahmoudi (2013)., 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes, زاهدان

30. Beta-Complementary Exponential Geometric Distribution and its Applications

, Eisa Mahmoudi, (2013)., 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes, زاهدان

31. Second Order Appriximations in Sequential Point Estimation of the Probability of Zero in Poisson Distribution

Eisa Mahmoudi (2012)., 11th Iranian Statistical Conference, تهران

32. A New Four-Parameter Lifetime Distribution and its Applications

, Eisa Mahmoudi (2012)., 11th Iranian Statistical Conference, تهران

33. A New Class of Lifetime Distributions with Decreasing Increasing Unimodal and Bathtub-Shapeded Failure Rate

, Eisa Mahmoudi (2012)., 11th Iranian Statistical Conference, تهران

34. A New Class of Generalized Exponential Distribution

Eisa Mahmoudi, Ali Akbar Jafari Khosro Abadi (2011)., 8th Seminar on Probability and Stochastic Process, رشت

35. Exponentiated Weibull-Poisson Distribution and its Applications

, Eisa Mahmoudi, (2011)., 8th Seminar on Probability and Stochastic Process, رشت

36. A New Extension of the Exponentiated Weibull Distribution

, Eisa Mahmoudi, (2011)., 8th Seminar on Probability and Stochastic Process, رشت

37. Stochastic Processes in Different Sciences Application and Simulation

, , Eisa Mahmoudi, (2011)., 8th Seminar on Probability and Stochastic Process, رشت

38. معرفی یک توزیع یکنواخت چوله جدید مدل و ویژگی ها

ریحانه لاله زاری, عیسی محمودی (1390).، چهل و دومین کنفرانس ریاضی کشور، رفسنجان

39. A New Lifetime Distribution Model Properties and Applications

, Eisa Mahmoudi, (2011)., 42nd Annual Iranian Mathematics Conference, رفسنجان