لینک های ضروری
عیسی محمودی
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

1. برآورد مينيماكس براي پارامتر مقياس در خانواده چگاليهاي كاي-مربع تبديل يافته ()

2. برآوردگرهاي روا و مينيماكس براي توان مرتبه r ام پارامتر مقياس كراندار شده ()

3. توزيع بتا-پارتوي تعميم يافته و كاربردهاي آن ()