دسترسی سریع
سید نظام‌الدین مکیان

سید نظام‌الدین مکیان

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۷دانشگاه بیرمنگهام انگلستاناقتصاد
کارشناسی ارشد۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه تربیت مدرساقتصاد
کارشناسی۱۳۵۶۱۳۶۲دانشگاه علامه طباطباییاقتصاد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13831385دانشگاه یزدرییس دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پولی
مالی
اقتصاد‌سنجی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اقتصاد سنجي
اقتصاد پولي و مالي
اقتصاد اسلامي
اقتصاد ايران

اطلاعات تماس

nmakiyan [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/nmakiyan/fa ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233218 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)