دسترسی سریع
فاطمه مکی‌زاده

فاطمه مکی‌زاده

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه شهید چمران اهوازعلم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه شیرازعلم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شیرازعلم اطلاعات و دانش‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیته مشورتی کتابخانه مرکزی
13931397دانشگاه یزدرئیس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
13811388دانشگاه یزدمدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
13811386دانشگاه یزدعضو شورای انفورماتیک
13811383دانشگاه یزدعضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی
13791381دانشگاه یزدسرپرست کتابخانه علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نمایه‌سازی موضوعی
فهرست نویسی
فراهم‌آوری و توسعه مجموعه
مبانی علم سنجی
ترسیم نقشه علم

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ترسيم نقشه علمي در حوزه هاي محتلف
ساختار فكري دانش در حوزه هاي مختلف
توليدات علمي دانشگاه هاي مختلف
ديدار سازي اطلاعات در حوزه هاي مختلف علمي

اطلاعات تماس

makkizadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/makkizadeh ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233049 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)