لینک های ضروری
فاطمه مکی‌زاده

فاطمه مکی‌زاده

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه شهید چمران اهوازعلم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه شیرازعلم اطلاعات و دانش‌شناسی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شیرازعلم اطلاعات و دانش‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
13931397دانشگاه یزدرئیس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
13811388دانشگاه یزدمدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
13811386دانشگاه یزدعضو شورای انفورماتیک
13811383دانشگاه یزدعضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی
13791381دانشگاه یزدسرپرست کتابخانه علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جامعه‌شناسی ارتباطات علمی
نمایه‌سازی موضوعی
سازمان‌دهی مواد (۱و ۲ و ۳)
فراهم‌آوری و توسعه مجموعه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
علم اطلاعات و دانش‌شناسی
علم سنجی
رفتارهای اطلاعاتی
مصورسازی اطلاعات

اطلاعات تماس

makkizadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/makkizadeh ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233383 38210643