لینک های ضروری
مجتبی ملک افضلی اردکانی

مجتبی ملک افضلی اردکانی

استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۹۴دانشگاه امام صادق (ع)حقوق جزا و جرم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه امام صادق (ع)حقوق جزا و جرم‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه امام صادق (ع)حقوق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13951398دانشگاه یزدعضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان
13931395مجلس شورای اسلامیمشاور معاون نظارت
13881393مجلس شورای اسلامیمدیر کل امور کارشناسی نظارت
13871388مجلس شورای اسلامیرئیس اداره مشاورت‌های حقوقی و تخصصی
13831387مجلس شورای اسلامیدبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات
13791383مجلس شورای اسلامیکارشناس حقوقی اداره تنقیح قوانین

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی
فقه جزایی
حقوق اساسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مسئولیت کیفری
عنصر روانی جرم
سیاست جنایی قانون‌گذار
جرم‌شناسی پیشگیری
نظارت پارلمانی
تنقیح و کدیفیکاسیون قوانین
فقه جزایی
حقوق جزای اختصاصی

اطلاعات تماس

malekafzali [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی، ساختمان عدل
31233385