دسترسی سریع
حسین ملکی‌نژاد

حسین ملکی‌نژاد

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه بوکو- وینهیدرولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسعلوم و مهندسی آب
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه شهید چمران اهوازعلوم و مهندسی آب

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزددبیر کانون تفکر آب
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13971399دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب
13951396دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13921395دانشگاه یزدمدیر گروه مرتع و آبخیزداری
13841388دانشگاه یزدمدیر گروه مرتع و آبخیزداری
13741379دانشگاه یزدمدیر پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دکتری: هیدرولوژی پیشرفته، جریان در محیط‌های متخلخل، مدیریت و بهره‌برداری از آب‌های نامتعارف
کارشناسی ارشد: مدیریت منابع آب، کنترل سیل، هیدرولوژی مهندسی پیشرفته، هیدرولوژی مناطق خشک، سدهای کوتاه
کارشناسی: هیدرولوژی عمومی، هیدرولوژی کاربردی، هیدرولیک عمومی،‌ مکانیک سیالات، منابع و مسائل آب در ایران، اصول آبیاری و زهکشی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت منابع آب
هيدرولوژي
آبهاي زيرزميني
آبياري

اطلاعات تماس

hmalekinezhad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hmalekinezhad ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31232815 38210312
اتاق مجازی