دسترسی سریع
مهدی ملک‌ثابت

مهدی ملک‌ثابت

استاد، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۹۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه تربیت معلم یزدزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم نقلی کرسی‌های ترویجی و تخصصی و نماینده شورای علمی در کمیته دستگاهی
1401-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد استان
14011403دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی (۱) علوم انسانی دور نهم هیأت ممیزه
13901394دانشگاه یزدرئیس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه یزد
13871390دانشگاه یزدمدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه یزد
13861387دانشگاه یزدمشاور رئیس دانشگاه یزد
13851386دانشگاه یزدرئیس مجتمع علوم انسانی
13821383دانشگاه یزدرئیس دانشکده زبان و ادبیات فارسی
13811383دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
13781381دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم انسانی
13771378پیام نور مرکز تفترئیس مرکز
1400-دانشگاه یزدمدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1384-دانشگاه یزدسردبیر نشریه علمی پژوهشی کاوش نامه زبان و ادبیات دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فارسی عمومی
تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
متون نظم 5 ( قصاید و غزلیات سعدی)
متون نثر4 قسمت1( اخلاق ناصری)
متون نثر4 قسمت2 (مرصاد العباد)
نظم 5 ( بوستان سعدی )
نثر 3 ( گلستان سعدی )
نثر 2 (سیاستنامه و قابوسنامه)
آیین نگارش و ویرایش1
آیین نگارش و ویرایش2
نظم1 (فرخی و کسایی)
مثنوی1
مثنوی2
گزارش نویسی / گروه کتابداری
مبانی عرفان و تصوف
نظم فارسی4 (مثنوی کارشناسی ارشد)
غزلیات شمس
نثر فارسی2 ارشد ( تاریخ جهانگشا)
نظم فارسی3 ارشد (خاقانی و نظامی)
نثر فارسی3 ارشد (مصباح الهدایه)
تحقیق در متون عرفانی و حکمی دکتری
تأثیر نهج البلاغه بر ادب فارسی / ارشد الهیات
متون نظم4 قسمت4 (حدیقه سنایی)
نظم فارسی2 ارشد ( ناصر خسرو و سنایی )
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات مقاومت ایران/ ارشد ادبیات پایداری
نظم5 ( حافظ2 )
تحقیق در متون نثر / دکتری
متون نظم 4 قسمت دوم (مثنویهای عطار نیشابوری)
متون نظم2 ( شاهنامه فردوسی )
نثر فارسی(4) کشف المحجوب و رساله قشیریه کارشناسی ارشد
سیر آراء و عقاید اسلامی و تأثیر آن در ادب فارسی (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ادبيات عرفاني
ادبيات پايداري
تحليل متون ادبي
تصحيح متون ادبي

اطلاعات تماس

mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mmaleksabet ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۷
31234131 - 31233527 31234131
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)