لینک های ضروری
مهدی ملک‌ثابت
استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۹۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه تربیت معلم یزدزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
-1394دانشگاه یزدرییس دانشکده ادبیات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
عرفان و تصوف اسلامی
آیین نگارش و پژوهش
قرآن و حدیث
متون نظم و نثر ادبی

اطلاعات تماس

mmaleksabet [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/maleksabet
https://pws.yazd.ac.ir/mmaleksabet ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۳۷۷۵ ۳۱۲۳۲۱۲۴