دسترسی سریع
مریم  احمدی

مریم احمدی

استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901394دانشگاه فردوسی مشهدمدیریت منابع انسانی
کارشناسی ارشد13861388دانشگاه تهرانمدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
کارشناسی13821386دانشگاه علامه طباطباییمدیریت دولتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت رفتار سازماني
مديريت منابع انساني
انواع رويكردهاي آموزشي نوين در منابع انساني

اطلاعات تماس

maryamahmadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/maryamahmadi ساختمان دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
اتاق مجازی