لینک های ضروری
مریم زارع

مریم زارع

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه شیرازروانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه شیرازروانشناسی تربیتی
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه شیراززبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص
13951397دانشگاه یزدرئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متون تخصصی
روانشناسی رشد
روانشناسی تربیتی
تفکر و زبان
روانشناسی شخصیت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شناخت
خانواده

اطلاعات تماس

maryamzare [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/maryamzare/ ساختمان عدل، اتاق ۱۰۶/۳
31232949