لینک های ضروری
مریم زارع
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

1. تعيين نقش جنسيت در ابعاد اهمال كاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه يزد

مريم زارع, طاهره پاك ديده, محسن شاكري حسين آباد (1398).، چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش در روانشناسي، مشاوره و علوم تربيتي،

2. مقايسه تحولي احساس تنهايي، تاب آوري و مهارتهاي اجتماعي در فرزندان خانواده هاي تك و چند فرزند

مريم زارع, فائزه آجاك, مهدي رحيمي (1398).، چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش در روانشناسي، مشاوره و علوم تربيتي،

3. بررسي نقش ادراك از محيط يادگيري در يادگيري زبان دوم

نگار حسيني بافقي, مهدي رحيمي, مريم زارع (1397).، همايش ملي فناوري آموزشي و محيط هاي يادگيري، تهران

4. نقش تعديل گري جنسيت در رابطه بين ابعاد دلبستگي و رفتارهاي هنگام بازي كودكان پيش دبستاني

ياسمن ماوندادي, مهدي رحيمي, مريم زارع (1397).، دهمين كنگره بين المللي روان درماني/ اجلاس آسيايي روان درماني خانواده محور، تهران

5. نقش تعديل گري جنسيت در رابطه بين الگوهاي ارتباطي زوجين و رفتارهاي هنگام بازي كودكان پيش دبستاني

ياسمن ماوندادي, مهدي رحيمي, مريم زارع (1397).، دهمين كنگره بين المللي روان درماني/ اجلاس آسيايي روان درماني خانواده محور، تهران

6. طراحي بسته آموزشي مشاركت والدين در انجام تكاليف درسي

فاطمه رسولي فتح آباد, مهدي رحيمي, مريم زارع (1397).، دهمين كنگره بين المللي روان درماني/ اجلاس آسيايي روان درماني خانواده محور، تهران

7. نقش ابعاد كمالگرايي در ميزان افسردگي دانشجويان كارشناسي دانشگاه يزد

مريم زارع, هما هنربخش, مهدي رحيمي (1396).، دومين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني، رشت

8. نقش ابعاد دلبستگي بزرگسالي در ميزان افسردگي دانشجويان كارشناسي دانشگاه يزد

مريم زارع, هما هنربخش, مهدي رحيمي (1396).، دومين كنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني، رشت

9. نقش فراشناخت و تفكر انتقادي دانش آموزان در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

كاظم برزگر بفرويي, سميرا فرزين, مريم زارع (1396).، اولين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي، اردبيل

10. بررسي رابطه بين نيازهاي روانشناختي با تاب آوري و خوش بيني در گروهي از بيماران مولتيپل اسكلروزيس

جوان اميني, مريم زارع, سيدكاظم علوي لنگرودي (1395).، اولين كنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي 1395، تهران

11. اثربخشي كتاب درماني تحولي بر انگيزش خواندن دانش آموزان مقطع سوم ابتدايي

مهديه آرائي جوزمي, مهدي رحيمي, مريم زارع (1395).، دومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در علوم انساني، تهران

12. اثربخشي كتاب درماني تحولي بر مهارت اجتماعي دانش آموزان مقطع سوم ابتدايي

مهديه آرائي جوزمي, مهدي رحيمي, مريم زارع (1395).، دومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در علوم انساني، تهران

13. اثربخشي كتاب درماني تحولي بر مشكلات رفتاري دانش آموزان سوم دبستان

مهديه آرائي جوزمي, مهدي رحيمي, مريم زارع, محمدمهدي خالقي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در علوم انساني، تهران

14. نقش آموزش تفكر به كودكان در كاهش بروز رفتار تهاجمي و پرخاشگري

مريم زارع (1395).، اولين همايش ملي فرهنگ رانندگي، قانون گريزي و رفتار تهاجمي، يزد

15. نقش سبكهاي فرزندپروري والدين در بروز پرخاشگري و رفتار تهاجمي

سمانه السادات طبائي عقدا, مريم زارع (1395).، اولين همايش ملي فرهنگ رانندگي، قانون گريزي و رفتار تهاجمي، يزد