لینک های ضروری
حمید مظاهری تهرانی
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه شهید باهنر کرمانآنالیز تابعی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه شهید باهنر کرمانآنالیز تابعی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
منطق
ریاضی مهندسی
ریاضی ۱، ۲، ۳
توابع مختلط
آنالیز تابعی هندسی
نظریه تقریب
آنالیز مختلط
آنالیز تابعی
آنالیز ریاضی ۱، ۲، ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه تقریب

اطلاعات تماس

hmazaheri [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mazaheri
https://pws.yazd.ac.ir/mazaheri ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۴
۳۱۲۳۲۷۰۷ ۳۸۲۱۰۶۹۵