لینک های ضروری
حمید مظاهری تهرانی

حمید مظاهری تهرانی

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه شهید باهنر کرمانآنالیز تابعی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه شهید باهنر کرمانآنالیز تابعی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنالیز ریاضی ۱، ۲، ۳
آنالیز تابعی
آنالیز مختلط
نظریه تقریب
آنالیز تابعی هندسی
توابع مختلط
ریاضی ۱، ۲، ۳
ریاضی مهندسی
منطق

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه تقریب

اطلاعات تماس

hmazaheri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mazaheri ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۴
31232707 38210695