دسترسی سریع
گلنار مزدایسنا

گلنار مزدایسنا

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه اصفهانآموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه اصفهانآموزش زبان انگلیسی
کارشناسی۱۳۵۴۱۳۵۹دانشگاه بمبی هندادبیات زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
انگلیسی با اهداف ویژه
تهیه و تدوین مطالب درسی
سمینار
نگارش پیشرفته
بیان شفاهی و داستان
فنون یادگیری
گفت و شنود

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
انگليسي با اهداف ويژه
تهيه و تدوين منابع درسي
هويت و ارتباط با زبان
نياز سنجي

اطلاعات تماس

gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/gmazdayasna/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232046 38212788
اتاق مجازی