دسترسی سریع
احمد مزیدی

احمد مزیدی

دانشیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۲دانشگاه تهرانجغرافیای طبیعی اقلیم
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه اصفهانجغرافیای طبیعی هیدرواقلیم
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشسرای عالی یزدجغرافیا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
13961398دانشگاه یزدرئیس بخش برنامه‌ریزی محیطی
13891394دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی
13821388دانشگاه یزدسرپرست کتابخانه مجتمع علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی آب و هواشناسی
هیدرولوژی پیشرفته
مبانی سنجش از دور
كاربرد آمار در اقلیم‌شناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اقليم شناسي

اطلاعات تماس

mazidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/amazidi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232133 31232091
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)