دسترسی سریع
احمد مزیدی
دانشیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

1. واكاوي آماري- همديد بارش هاي سنگين جنوب و جنوب غرب ايران

كمال اميدوار, نساء سپندار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1398)، ششمين كنفرانس بين المللي-منطقه اي تغيير اقليم، تهران (شماره: 21976)

2. ارزيابي توانمندي مدل اقليميRegCM4 در شبيه سازي بارش ايران مركزي

محمدجواد دهستاني, احمد مزيدي, سيدمجيد ميرركني (1398)، چهاردهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، اروميه (شماره: 20560)

3. بررسي همديدي و ترموديناميكي طوفان هاي جزيره كيش در دوره آماري 1977-2005 (نمونه موردي: طوفان 2009/11/29)

فائزه كارگرحاجي آبادي, احمد مزيدي (1398)، اولين كنفرانس تحقيقات بنيادين در علوم كشاورزي و زيست محيطي، تهران (شماره: 21566)

4. تحليل رابطه بين ميزان توليد گندم و سطح مبارزه آفت سن گندم با لكه هاي خورشيدي در استان فارس

فائزه كارگرحاجي آبادي, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1398)، اولين كنفرانس تحقيقات بنيادين در علوم كشاورزي و زيست محيطي، تهران (شماره: 21568)

5. شاخصهاي زيست اقليمي موثر بر ارزيابي آسايش انسان (مطالعه موردي شهر بندر عباس)

احمد مزيدي, مهديه زارع شحنه (1397)، كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران، تهران (شماره: 19905)

6. مدل سازي و پيش بيني رواناب حوضه آبريز كوهرنگ

احمد مزيدي, شكوفه اميدي قلعه محمدي, محبوبه اميدي قلعه محمدي (1397)، دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران (شماره: 19127)

7. تعيين رابطه دماي هوا و دماي اعماق مختلف خاك در ايستگاه آباده

احمد مزيدي, غلامعلي مظفري, فاطمه جهاني دوقزلو (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17814)

8. بررسي روند دماي اعماق مختلف خاك در ايستگاه آباده

احمد مزيدي, غلامعلي مظفري, فاطمه جهاني دوقزلو (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17815)

9. پيش بيني دماهاي حداكثر روزانه با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي(مطالعه موردي بم و بافت)

احمد مزيدي, سودابه كريمي, شكوفه اميدي قلعه محمدي, نجمه حسني سعدي, محبوبه اميدي (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17816)

10. براورد پيوند ميانPM10 و ديد افقي به تفكيك كدهاي همديدي، با كاربست الگوريتم ژنتيك در يزد

مهدي دهقان طزرجاني, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 17599)

11. براورد پيوند ميانPM10 و عمق نوري هواويزه ها،در جايگاه فراسنج هايي برجسته در پزوهش هاي در پيوند با ذرات شناوري نيواري،با كاربست الگوريتم ژنتيك در يزد

مهدي دهقان طزرجاني, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 17600)

12. واكاوي اثرات شاخص هاي پيوند از دور بر پارامترهاي اقليمي دما و بارش شهر جاسك

وحيد سلامتي هرمزي, احمد مزيدي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري (1396)، چهارمين كنفرانس بين المللي اقيانوس شناسي خليج فارس، تهران (شماره: 18137)

13. بررسي حوضه آبريز قاسم آباد و ارتباط ويژگيهاي آن با دبي و رواناب

الهام جان ولي, احمد مزيدي (1396)، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 17228)

14. بررسي روند برخي عناصر اقليمي در خوزستان با استفاده ار آزمون من كندال(مطالعه موردي اهواز)

الهام جان ولي, احمد مزيدي, سجاد يسلياني (1396)، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 17259)

15. تحليل مخاطرات اقليمي موثر بر تصادفات جاده اي در محور فريدن-تيران

سجاد يسلياني, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1396)، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 17405)

16. مقليسه رگبارهاي بارندگي برآورده شده ماهواره TRMMبا رگبارهاي بارندگي ثبت شده در ايستگاه هاي همديدمطالعه مورديناحيه كوهپايه اي داخل

محسن فنودي, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1395)، دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران، تهران (شماره: 14029)

17. قياس سيمپلكسي بارش در سنتز مشتق ماهانه ي ژئومتريك مختصات تعادلي ايستگاه همديد شيراز

مهدي نارنگي فرد, عبدالعلي كمانه, احمد مزيدي, غلامعلي مظفري (1395)، سومين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي، شيراز (شماره: 13545)

18. تحليل خشكسالي استان كرمان بر اساس شاخصهاي خشكسالي

فاطمه پرنون, احمد مزيدي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 10948)

19. تغيير پذيري اماره هاي بارش ماهانه كرمان در چهل سال اخير

ليلا ايزدي, احمد مزيدي, فاطمه گنجي گوهري (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11450)

20. بررسي شاخصهاي بارش استانداردو خشكسالي در حوضه زاينده رود مطالعه موردي قلعه شاهرخ

ليلا ايزدي, احمد مزيدي, مريم واسعي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11451)

21. پهنه بندي شدت خشكسالي با استفاده از شاخصهاي خشكسالي در استان فارس

احمد مزيدي, مرضيه جمشيدي مطلق (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11453)

22. برسي روند تغييرات تاريخ اغاز و پايان بارشهاي تابستانه شهرستان فريدن در راستاي مديريت مصرف اب

احمد مزيدي, سميه حيدري آقاگلي, سيده فاطمه جعفري زوج (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11454)

23. مطالعه روند تغييرات بارشهاي تابستانه(چهل پسين) و تاثير آن بر توليدات كشاورزي فريدن

احمد مزيدي, سميه حيدري آقاگلي, كاظم طاهري نژادجوزم (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11455)

24. بررسي توسعه روند تغييرات زماني مكاني مقادير شوري آب زيرزميني در استان يزد

مهديه سلطاني گردفرامرزي, احمد مزيدي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11456)

25. ارزيابي تطبيقي شش نمايه خشكسالي و تعيين همبستگي بين انها مطالعه موردي قلعه شاهرخ

احمد مزيدي, گل آقا عليزايي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11457)

26. بهره برداري بهينه از بارشهاي رگباري شديد در شرايط خشكسالي و كم آبي سبزوار

كمال اميدوار, احمد مزيدي, محسن فنودي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11459)

27. تحليل همديدي سيستم هاي باران زا و امكان افزايش بارش آنها بوسيله باروري ابرهااستان فارس

فاطمه راستي, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1394)، هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان (شماره: 11301)

28. تحليل باد و ابرناكي جهت امكان سنجي بارورسازي ابر در استان فارس

فاطمه راستي, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1394)، هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان (شماره: 11302)

29. مطالعه تاثير نوسان قطبي بر دماي فصل گرم سال

ليلا پزشكي, مهدي جعفري ندوشن, احمد مزيدي, كمال اميدوار (1394)، دومين همايش بين المللي جغرافيا و توسعه پايدار، تهران (شماره: 11460)

30. بررسي تغييرات آب و هوايي و تاثيرات آن بر خرماي جيرفت

محمدجواد شمس الديني لري, احمد مزيدي (1394)، دومين كفرانس ملي كشاورزي و توسعه، تهران (شماره: 11536)

31. واكاوي رابطه الگوهاي پيوند از دور با دوره هاي خشك و تر در ايستگاههاي همديد ايران مركزي

احمد مزيدي, مهران فاطمي, مهدي نارنگي فرد (1394)، اولين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي، شيراز (شماره: 9309)

32. تحليلي بر الگو و ناهنجاري هاي همديد موثر بر رخداد بارش برف در استان فارس

احمد مزيدي, مهدي نارنگي فرد (1394)، اولين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي، شيراز (شماره: 9310)

33. بررسي كيفيت مكان زندگي روستايي در بخش مركزي شهرستان بردسكن

احمد مزيدي, مهدي نارنگي فرد, محسن فنودي (1394)، اولين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي، شيراز (شماره: 9312)

34. بررسي تغييرات آب و هوا و تاثير آن بر كشاورزي لارستان مطالعه موردي خرما

محمود آذرآئين, احمد مزيدي, محمدجواد شمس الديني لري (1394)، اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران، شيراز (شماره: 8751)

35. بررسي تغييرات آب و هوا و تاثير آن بر كشاورزي لارستان

محمود آذرآئين, احمد مزيدي, محمدجواد شمس الديني لري (1394)، اولين كنفرانس سالانه تحقيقات كشاورزي ايران، شيراز (شماره: 9343)

36. بررسي عناصر اقليمي بر ارزيابي آسايش انسان و گردشگري شهرستان فريدن با استفاده از شاخص بيكر

احمد مزيدي, سميه حيدري آقاگلي, محمود آذرآئين, سيده فاطمه جعفري زوج (1394)، اولين همايش ملي گردشگري،جغرافيا و محيط زيست پاك، همدان (شماره: 9339)

37. ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان خاتم براساس شاخص اقليمي tci (مطالعه موردي ايستگاه هرات ، مروست ، خوانسار)

احمد مزيدي, زهرا برزگرمروستي (1394)، اولين همايش ملي گردشگري،جغرافيا و محيط زيست پاك، همدان (شماره: 9340)

38. نگرشي بر ارزيابي آسايش انساني و گردشگري شهرهاي تكاب و ماكو

احمد مزيدي, سيده فاطمه جعفري زوج, محمود آذرآئين, سميه حيدري آقاگلي (1394)، سومين همايش ملي گردشگري ،جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان (شماره: 9338)

39. برآورد وتحليل شاخص گردشگري دراستان كرمان با استفاده ازمدل TCI

احمد مزيدي, مهديه حسنخاني چناروئي (1393)، اولين كنفرانس ملي جغرافيا ، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، تهران (شماره: 8706)

40. تحليل تغييرات سريهاي دما وبارش اهواز طي دوره 1970-2010

راضيه رشيدي, احمد مزيدي (1393)، اولين كنفرانس ملي جغرافيا ، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، تهران (شماره: 8752)

41. شاخصهاي زيست اقليمي موثر بر آسايش انسان مطالعه موردي ياسوج

احمد مزيدي, داريوش چرامي (1393)، اولين كنفرانس ملي جغرافيا ، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، تهران (شماره: 9342)

42. بررسي و ارزيابي پديده خشكسالي با استفاده از شاخص هايZSI و CZI-SPI (مطالعه موردي استان كرمانشاه)

احمد مزيدي, فاطمه پرنون (1393)، دومين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي، اصفهان (شماره: 5658)

43. بررسي و مقايسه شاخص هاي خشكسالي شهر اصفهان در فاصله زماني 1951-2011

احمد مزيدي, سمانه دهقاني زاده , جلال نوروزباقري (1393)، دومين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي، اصفهان (شماره: 5660)

44. ررسي تاثير خشكسالي برتغييرات سطح آب زيز زميني با بكارگيري شاخص SPI و GRI (مطالعه موردي شهرك صنعتي استان يزد)

احمد مزيدي, مريم جهانگيري بلطاقي, راضيه نادري بني (1393)، همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي، همدان (شماره: 9341)