لینک های ضروری
محمد مظلوم

محمد مظلوم

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه اصفهانشیمی تجزیه
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه تربیت معلم تهرانشیمی تجزیه
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه کاشانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1392-دانشگاه یزدرییس پردیس دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی تجزیه پیشرفته (کارشناسی ارشد)
الکتروشیمی تجزیه‌ای (کارشناسی ارشد)
مباحث نوین (کارشناسی ارشد)
شیمی تجزیه در حلال‌های غیر آبی (دکتری)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
الکتروشیمی
نانو الکتروشیمی
بیوسنسورها
انرژی خورشیدی

اطلاعات تماس

mazloum [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mazloum
https://pws.yazd.ac.ir/mazloum ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232662 38210644