لینک های ضروری
رضا مهراد کیان

رضا مهراد کیان

مربی، دانشکده مهندسی عمران

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد-۱۳۷۰دانشگاه تربیت مدرسمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

gdehghanm [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mehrad
-