لینک های ضروری
صفر مهرانفر

صفر مهرانفر

مربی، دانشکده علوم اجتماعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد--دانشگاه هنرروابط بین‌الملل

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

smehranfar [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mehranfar
-