دسترسی سریع
حمید مهرنهاد

حمید مهرنهاد

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه شهید بهشتیزمین‌شناسی ساختمانی
کارشناسی ارشد۱۳۶۱۱۳۶۶دانشگاه تربیت مدرسزمین‌شناسی مهندسی
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۶۱دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13711387دانشگاه یزدعضو کمیسیون موارد خاص
13831385دانشگاه یزدمدیر گروه زمین‌شناسی
13681376دانشگاه یزدمعاون دانشجویی و فرهنگی
13621363شورای نگهبانبازرس ویژه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین‌شناسی مهندسی
مهندسی تونل
زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته ۱ و ۲ (کارشناسی ارشد)
تحقیقات صحرایی
اصول مهندسی ژئوتکنیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مهندسي ژئو تكنيك
زمين شناسي مهندسي
مهندسي تونل
پئو تكنيك لرزه اي

اطلاعات تماس

hmehrnahad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hmehrnahad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۲
31232477 38200135
اتاق مجازی