دسترسی سریع
محمد‌حسین معماریان

محمد‌حسین معماریان

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه مسکوفیزیک اتمسفر و هیدروسفر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه تهرانهواشناسی
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه یزدفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری‌های علمی کشور روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر
1398-دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده فیزیک
13971401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب
13941398دانشگاه یزدرئیس دانشکده فیزیک
13841386دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی مجتمع علوم پایه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
فيزيك جو، فيزيك يونسپهر (جو بالا)
فيزيك ابر و تابش
مدلسازي جو (آلودگي هوا، فيزيك و ديناميك ابر)
ديناميك ميان مقياس جوي (امواج لي و امواج كوهستان)،

اطلاعات تماس

memarian [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/memarian ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232776 38200132
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)