دسترسی سریع
وصال میمندی

وصال میمندی

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات عرب
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات عرب
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه فردوسی مشهددبیری زبان و ادبیات عرب

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961399دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
13931395دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات عرب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
صرف و نحو
بلاغت
قرائت متون تفسیری
متون نظم و نثر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

vmeymandi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/vmeymandi ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۱
3123۴۱۴۴ 3123۴۱۴۴
اتاق مجازی