لینک های ضروری
وصال میمندی

وصال میمندی

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۶دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات عرب
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات عرب
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۱دانشگاه فردوسی مشهددبیری زبان و ادبیات عرب

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961399دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات
13931395دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات عرب

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
صرف و نحو
بلاغت
قرائت متون تفسیری
متون نظم و نثر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بلاغت
صرف و نحو
ادبیات معاصر
حوزه‌های علوم قرآنی

اطلاعات تماس

vmeymandi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/vmeymandi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232154 38212788