لینک های ضروری
مرتضی فلاح

مرتضی فلاح

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۰دانشگاه تهرانادبیات محض
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه آزاد مشهدادبیات محض
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه پیام نور مشهدادبیات محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متون حماسی
ادبیات معاصر
تاریخ زبان فارسی
مقدمات زبان‌شناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات حماسی
ادبیات معاصر

اطلاعات تماس

mfallah [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mfallah
https://pws.yazd.ac.ir/mfallah ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232935 38212788