دسترسی سریع
زنده‌یاد محمد‌حسین ابویی

زنده‌یاد محمد‌حسین ابویی

استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۶۷۱۳۷۲دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمجری پروژه پارک صنعتی دانشگاه یزد
1395-دانشگاه یزدرییس بخش کیفیت و بهره برداری
13931395دانشگاه یزدرییس گروه کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت
13901393دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی صنایع

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آمار مهندسی
کنترل کیفیت
بازاریابی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس