دسترسی سریع
محمد‌حسین ابویی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. ارزيابي رضايتمندي مشتري با رويكرد ديناميكي آناليز شكاف

فهيمه فارغ, محمدحسين ابويي, يحيي زارع مهرجردي, محمدصالح اولياء (1398).، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد

2. مدل پويا تاثير دانش مشتري بر شاخصهاي عملكرد شركت در شركتهاي فنآوري اطلاعات بابهره گيري از تئوري داده بنياد

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء, عيسايي محمدتقي, محمدحسين ابويي (1397).، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد

3. دسته بندي مشتريان و شناسايي مشتريان برتر در صنعت حمل و نقل ريلي بار با استفاده از الگوريتم CHAID

امير حاجي ميرزاجان, محمدحسين ابويي (1396).، دومين همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم مديريت و حسابداري، اقتصاد و كارآفريني ايران، تهران

4. Investigating the Effectiveness of Entrepreneurial Marketing Aspects on the Success of Knowledge-Based Companies A Case Study

Mahdi Siamak, Mohammad Hossein Abooie, Mojtaba Qolipour, Ali Mostafaei Pour (2017)., 7th International Conference on Industrial Engineering and Operations,

5. شناسايي اجزاي سرمايه فكري با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي صنعت بانكداري)

كوثر روشني, محمدصالح اولياء, محمدحسين ابويي (1395).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران

6. Optimal Parameters For Binomial CuSum Control Charts

mehrnaz noroozi, Mohammad Hossein Abooie (2016)., , تهران

7. بهبود جريان حركت بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه

امين محموديان دهكردي, سميه سعادت, محمدحسين ابويي (1395).، دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها (ICISE 2016)، مشهد

8. پايه گذاري سيستم خودارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني (اي اف كيو ام) با بهره گيري از روش پروفرما و ارائه پروژه هاي بهبود معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري يزد

محمدحسين ابويي, پرستو دمرچي (1395).، چهارمين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت، تهران

9. Competitive Three Echelon Supply Chain Network Design

, Mohammad Hossein Abooie, Davood, Ahmad Sadeghieh (2016)., 12th International conference on industrial engineering, تهران

10. بررسي بهره وري صنعت فولاد با استفاده از شاخص بهره وري مالم كوئيست

محمدحسين ابويي (1394).، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد

11. ارزيابي وضعيت مديريت دانش در بانك ها

محمدحسين ابويي, محمدصالح اولياء, محمدعلي وحدت, نورالدين سليمي (1394).، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران

12. طراحي زنجيره تامين دو سطحي، چند محصولي مواد زوال پذير

ابوالفضل جوان كياني, محمدحسين ابويي (1394).، دومين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايع، تهران

13. بررسي و تعيين اولويت عوامل موثر بر بازاريابي نانو پوشش هاي خود تميز شونده

محمدحسين ابويي (1394).، اولين همايش بين المللي حسابداري، حسابرسي، مديريت و اقتصاد، اصفهان

14. شناساييو الويت بندي عواملموثر بازاريابي رابطه مند در رضايتمندي مشتريان بخش خدمات بانكي

مرتضي محبوبي, محمدعلي وحدت, محمدحسين ابويي (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

15. طراحي زنجيره تامين چهار سطحي چند محصولي حلقه بسته اقلام زوال پذير

ابوالفضل جوان كياني, محمدحسين ابويي (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

16. Competitive Three Echelon Supply Chain Network Design Considering Service Level and Disruption

Ahmad Sadeghieh, , Davood, Mohammad Hossein Abooie (2015)., 11th International Industrial Engineering Conference, تهران

17. طبقه بندي و اولويت بندي نيازهاي مشتريان بانك با به كارگيري مدل كانو و ميانگين موزون

سعيد اتحادي, محمدحسين ابويي, وحيد اتحادي (1393).، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

18. اولويت بندي معيارهاي موثر بر توانمندسازي كاركنان

نوالدين سليمي, محمدحسين ابويي (1393).، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

19. شناسايي بازار بالقوه و كسب سهم بيشتري از بازار يك شركت

محمدحسين ابويي (1393).، اولين كنفرانس بين المللي مديريت در قرن21، تهران

20. يك رويكرد شبيه سازي-بهينه سازي براي برنامه ريزي سفارش و تخصيص فضاي قفسه در صنعت خرده فروشي با تقاضاي وابسته به مكان نمايش و موجودي

محمدمهدي لطفي, الهه قضاوي, محمدحسين ابويي, محمد صابر فلاح نژاد (1392).، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

21. Labor Productivity Modeling in Oil Industry Using System Dynamics

, Hasan Khademi Zare, Mohammad Hossein Abooie, Ali Mostafaei Pour, (2014)., 4th International Conference on Industrial Engineering and Operation Management (IEOM,