دسترسی سریع
محمد‌حسین ابویی
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. A POMDP framework to find optimal policy in sustainable maintenance ( published article)

Razieh Ghandali, Mohammad Hossein Abooie, Mohammad Saber Fallah Nejad (2020)., Scientia Iranica, 27(3), 1544-1561

2. بررسي اثرات سياست هاي سرمايه گذاري دانش و دانش مشتري بر عملكرد شركت -مطالعه موردي صنعت فناوري اطلاعات

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء, محمدتقي عيسايي, محمدحسين ابويي (1398).، مهندسي صنايع و مديريت، 35()، 165-178

3. قيمت گذاري در لجستيك معكوس با درنظرگرفتن كيفيت محصولات

ناظمه اكرم زاده اردكاني, محبوبه هنرور, حسن خادمي زارع, محمدحسين ابويي (1396).، مديريت توليد و عمليات، 8(2)، 1-27

4. A research note on the article of Quality framework in education through application of interpretive structural modeling

, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Hossein Abooie (2018)., TQM Journal, (2), 1-8

5. A POMDP Framework to Find Optimal Inspection and Maintenance Policies via Availability and Profit Maximization for Manufacturing Systems

Razieh Ghandali, Mohammad Hossein Abooie, Mohammad Saber Fallah Nejad (2018)., International Journal of Engineering (IJE), 31(12), 2077-2084

6. Modelling and Decision-making on Deteriorating Production Systems using Stochastic Dynamic Programming Approach

, Ahmad Sadeghieh, Mohammad Saber Fallah Nejad, Mohammad Hossein Abooie (2018)., International Journal of Engineering (IJE), 31(12), 2052-2058

7. Designing an Economic Repetitive Sampling Plan in the Presence of Two Markets

Mohammad Saber Fallah Nejad, Tahereh Jafari Nodoushan, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Hossein Abooie (2017)., International Journal of Engineering, 30(7), 1017-1028

8. الگوريتم حركت از EFQM به سمت BSC به منظور اولويت بندي پروژه هاي حاصل از خودارزيابي

محمدصالح اولياء, محمدحسين ابويي, پرستو دمرچي (1396).، مديريت فردا، (16)، 97-118

9. Capturing the time-dependence in the precipitation process for weath risk assessment

Yahia Zare Mehrjerdi, Mohammad Hossein Abooie (2016)., STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, 15(2), 1-21

10. A Nonlinear auoregression model with exogenous variables neural network for stock market timing the candlestick technical analysis

Mohammad Hossein Abooie, Yahia Zare Mehrjerdi (2016)., International Journal of Engineering, 29(10), 1-10

11. Performance Evaluation of Continuous Production Process by Triangular Fuzzy Process Capability Indices

rahebe keshavarzi, Mohammad Hossein Abooie (2016)., International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-, 27(2), 141-148

12. Prioritizing Strategies of Relationship with Retail Customers in Several Levels of Life Cycle by Integrated Approach

Mohammad Hossein Abooie (2016)., Modern Applied Science, 10(1), 273-283

13. شناسايي عوامل موثر بر رضايت تاميين كنندگان شركت هاي پخش مواد غذايي

فرشيد موبد, محمد صابر فلاح نژاد, محمدحسين ابويي (1394).، مديريت زنجيره تأمين، (47)، 62-69

14. Study of Consumer s Different Buying Behavior in Pakistan

Mohammad Hossein Abooie (2015)., RESEARCH JOURNAL OF RECENT SCIENCES, 4(5), 45-60

15. Improving the Performance of Bayesian Estimation Methods in Estimations of Shift Point and Comparison with MLE Approach

Mohammad Saber Fallah Nejad, , Mohammad Hossein Abooie (2014)., International Journal of Engineering, 27(), -

16. يك رويكردشبيه سازي-بهينه سازي براي برنامه ريزي سفارش وتخصيص فضاي قفسه در صنعت خرده فروشي با تقاضاي وابسته به مكان نمايش و موجودي

محمدمهدي لطفي, الهه قضاوي, محمدحسين ابويي, محمد صابر فلاح نژاد (1393).، ، (48)، 55-62

17. Investigation of customer priorities for machine made carpet through conjoint and cluster analysis (case study in Yazd Iran)

Samira Rahimi, Mohammad Saber Fallah Nejad, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Hossein Abooie (2014)., International Journal of Business and Development Studies, 1(6), 83-98

18. Identifying potential market and achieving more market share for an ISP company using the GIS technology and Fuzzy Multiple Criteria decision-making techniques

Mohammad Hossein Abooie (2014)., Asian Journal of Research Economics and Management, 4(10), 752-768

19. A Fuzzy Mixed-integer Goal Programming Model for Determining an Optimal Compromise Mix of Design Requirements in Quality Function Deployment

, Mohammad Mehdi Lotfi, Mohammad Hossein Abooie (2013)., Iranian Journal of Operations Research, 4(2), 191-208

20. Some of Factors Affecting Quality of Customer Relationship Based On Relationship Marketing Approach A Case Study of Luxury Restaurants in Tehran Iran

, Mohammad Hossein Abooie, (2013)., International Journal of Economy Management and Social Sciences, 10(1), 802-807