دسترسی سریع
زنده‌یاد محمد‌حسین حکیمی میبدی

زنده‌یاد محمد‌حسین حکیمی میبدی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۹دانشگاه پونا هندوستانگیاه‌شناسی سیستماتیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه تهرانگیاه‌شناسی سیستماتیک
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه اصفهانگیاه‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951396دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
13901392دانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
13881390دانشگاه یزدرییس دانشکده منابع طبیعی اردکان
13771383دانشگاه یزدمعاون دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
13801382دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
13751377دانشگاه یزدرییس دانشکده منابع طبیعی اردکان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
گیاه‌شناسی ۱، ۲
شناسایی گیاهان مرتعی
گیاهان آبزی
گیاهان دارویی صنعتی و سمی
احیای مناطق خشک و بیابانی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس