دسترسی سریع
محمد‌مهدی حیدری

محمد‌مهدی حیدری

دانشیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه تربیت مدرسژنتیک مولکولی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه تربیت مدرسژنتیک
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه اصفهانزیست‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971399دانشگاه یزدمدیر گروه زیست‌شناسی
13881392دانشگاه یزدمدیر گروه زیست‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی ژنتیک
ژنتیک مولکولی
بیو انفرماتیک
ژنتیک کلاسیک
زیست‌شناسی سلولی و ملکولی
بیو تکنولوژی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژنتيك مولكولي پزشكي (شناسايي جهش هاي سرطان كلوركتال خانوادگي)
شناسايي جهش هاي بيماري آترواسكلروز
كلون سازي و بيان پروتئين ضد سرطان و ضد باكتري
مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي

اطلاعات تماس

heidarimm [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/heidarimm ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232649 -31233381 38210644