دسترسی سریع
محمد‌مهدی حیدری

محمد‌مهدی حیدری

دانشیار، گروه زیست‌شناسی - گروه زیست‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه تربیت مدرسژنتیک مولکولی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه تربیت مدرسژنتیک
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه اصفهانزیست‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمدیر گروه زیست‌شناسی
1400-دانشگاه یزددبیر کنفرانس ژنتیک و ژنومیکس انسانی
13881392دانشگاه یزدمدیر گروه زیست‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی ژنتیک
ژنتیک مولکولی
بیو انفرماتیک
ژنتیک کلاسیک
زیست‌شناسی سلولی و ملکولی
بیو تکنولوژی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ژنتيك مولكولي پزشكي (شناسايي جهش هاي سرطان كلوركتال خانوادگي)
شناسايي جهش هاي بيماري آترواسكلروز
كلون سازي و بيان پروتئين ضد سرطان و ضد باكتري
مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي

اطلاعات تماس

heidarimm [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/heidarimm ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
31232649 - 31233381 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 17)